اپل با تأمین‌‌کنندگان عینک‌ واقعیت افزوده در حاشیه CES ملاقات کرد
اپل با تأمین‌‌کنندگان عینک‌ واقعیت افزوده در حاشیه CES ملاقات کرد

طبق گزارش‌های اخیر، اپل با تأمین‌‌کنندگان بالقوه‌ی قطعات مربوط به عینک‌ واقعیت افزوده ملاقات‌ داشته‌ است.