جهان هستی می‌تواند با وقوع یک انفجار بزرگ دیگر به پایان خود برسد
جهان هستی می‌تواند با وقوع یک انفجار بزرگ  دیگر به پایان خود برسد

پژوهشگران معتقدند که نا‌پایداری جرم بوزون هیگز می‌تواند باعث وقوع انفجار بزرگ و نابودی جهان شود.