۱۲ مرداد: انتشار بازی Doom 3
۱۲ مرداد: انتشار بازی Doom 3

در روزشمار ۱۲ مرداد، از انتشار بازی Doom 3 خواهیم گفت و به تولد دو بازیگر مشهور اشاره خواهیم کرد.